Samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt.

De fabriek voor jou: overheid

Voor wie                               

Voor lokale en provinciale overheden die uitvoering geven aan een sluitende aanpak met als doel participatie naar vermogen. Dit doen zij vanuit hun taak verantwoordelijkheid en hebben een heldere visie op de toegevoegde waarde van privaat publieke samenwerking.

Samenwerking in de regio
We constateren dat de sociale partners per regio kiezen voor verschillende samenwerkingsvormen en dat samenwerken niet vanzelf gaat. Het vraagt om een heldere visie, commitment, leiderschap en een efficiënte en effectieve besturings –en uitvoeringsorganisatie. Wij brengen partijen bij elkaar en bouwen samen met u als opdrachtgever verder aan een sterke arbeidsmarktregio.

Goede initiatieven en samenwerkingen dragen bij aan participatie van werkzoekenden.

Praktische regionale samenwerkingen, waarbij alle partijen verantwoordelijkheid nemen, dragen bij aan het gezamenlijke doel: participatie en uitstroom naar duurzaam werk. Door deze samenwerking wordt meer rendement gehaald uit de inzet van middelen met als resultaat  zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar werk.

De voordelen

  • Ontwikkelfabriek koppelt vraag en aanbod aan elkaar waardoor wij bijdragen aan de uitvoering van de participatiewet van de gemeente.
  • Door kleinschalige samenwerkingen werken we met alle betrokken partijen samen.
  • Ontwikkelfabriek heeft jarenlange ervaring binnen het sociaal domein, heeft kennis van de regelgeving: Participatiewet, Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
  • Gedeeld inzicht in behoefte van de markt in diverse branches
  • Maatschappelijk rendement

 

De basisbaan

Wat als datgene wat we altijd hebben gedaan in re-integratieland niet meer (voor iedereen) werkt?

Praktisch, samenwerken, ondernemen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat zien wij telkens terug bij succesvolle regionale samenwerkingen. Wij werken graag samen met partijen die openstaan om het op een andere manier te proberen als dat nodig is.

De basisbaan is één van deze nieuwe initiatieven. De basisbaan kan ingezet worden als tijdelijk instrument bij bijvoorbeeld het oplossen van problemen in de levenssfeer, bij leren en ontwikkelen (i.c.m. de praktijkverklaring) en of het opdoen van werkervaring en -ritme (i.c.m. arbeidsmarkt oriëntatie).